Letjenndalen er en liten skogsdal nord for Elverum i Østerdalen. Selv om skogen her er preget av utstrakt tømmerhogst, finnes små lommer med villmarkspreg. I dalen lusker dessuten flere av de store rovdyra våre rundt.

 

Letjenndalen

På østsiden av Glomma, nord i Østerdalskommunen Elverum, ligger den skogkledte Letjenndalen. Den strekker seg fra Økset i Østerdalen mot Furuli i Julussdalen, men det er ikke mer enn ei drøy mil fra Glommas elvebredder til den øverste myrkanten på Strandkjølen. Gjennom dalen renner elva Letjenna, og tre kilometer før den munner ut i Glomma, får den tilsig fra Vesle Letjenna.

Dalen er rammet inn av Holshaugen, Kråkberget og Skjærnupen i nordvest, mens Bjørnåsen og Garbuåsen reiser seg i sørvest. Åsene nord for dalen når alle over 600 m.o.h., med Holshaugen som den høyeste på 674 m.o.h.

 

Foss i Vesle Letjenna, Elverum.

 
Selv om Letjenndalen er skogkledt, er den sterkt preget av tømmerhogst gjennom lang tid. Et lappeteppe av tidligere hogstflater er inntrykket som fester seg når man ser området fra lufta. Her og der ligger også gamle setervoller, som Strandsætra, Kråkbergsætra og Nubben sæter. Det vitner om utnyttelse av utmarksressursene opp gjennom historien.

Utmarksbeite er også en ressurs i Letjenndalen, men dalen ligger innenfor rovdyrsona Stortinget har opprettet for å ta vare på de store rovdyrene våre. Det betyr at det lusker både ulv og bjørn under de store grantrærne i Letjenndalen, og en ulveflokk har et revir her. Det har gjort det vanskelig å ha f.eks. sau på utmarksbeite i dalen, og bøndene i området har tross intensiv gjeting lidd store tap.

 

Gamle skådammer eller ledeskjermer ved Fallet i Letjenna, Elverum.

 

Tømmerfløting

Tømmer var og er fortsatt den viktigste naturressursen i Letjenndalen. I gamle dager ble tømmeret som ble hogd i dalen kjørt frem til velteplasser ved elva, hvor stokkene ble merket og målt opp. En slik velteplass var Strandvelta, som var i bruk for tømmer fra gården Svanåsens teig i Letjenndalen. Fra velteplassene ble tømmeret så fløtet med vårflommen ned til Glomma, hvor stokkene ble fløtet videre nedover vassdraget helt ned til Fredrikstad i det tidligere Østfold.

Rundt åtte kilometer av Letjenna var fløtbar, og her ble det bygget såkalte atthaldsdammer. Dette var demninger som holdt tilbake vann, slik at når man åpnet dem ble det nok til å fløte tømmeret forbi vanskelige partier i elva. Det ble flere steder bygget skådammer, eller ledeskjermer, for å hindre at tømmerstokker satte seg fast langs elvebreddene eller i elveløpet.

Slike skådammer finner vi ved Fallet i Letjenna, der elva går i fosser og stryk en kort strekning. Det var viktig å forebygge at fløtningsvirket satte seg fast i den ujevne berggrunnen her, for stri strøm gjorde det vanskelig og ganske farlig å løsne tømmeret igjen.

I 1953 ble det innmerket 23182 tømmerstokker for fløting i Letjenna. Da sesongen var over, manglet bare 37 stokker. Et svært godt resultat. Tømmerfløtinga i Glommavassdraget tok slutt i 1985, etter mange hundre års virksomhet.

 

Ved Fallet i Letjenna, Elverum.

 

Juvet i Vesle Letjenna

Ved Fallet møter Letjenna sideelva Vesle Letjenna. Sistnevnte har gravd ut et lite elvejuv her, på rundt 250 meters lengde og med fjellvegger på 7-8 meters høyde. Her kan man føle et visst sus av villmark, og fotomotivene er ikke så vanskelige å finne.

En fuktig og regntung dag i slutten av juli kjørte jeg opp skogsbilvegen fra Økset, og opp til Fallet. Det var bare et par hundre meter å gå til nedre del av juvet, hvor det gikk an å ta seg ned i bunnen av kløfta. Her ble det litt vassing i elva for å finne de beste fotoutsnittene. Vesle Letjenna danner også en liten foss her, og innrammet i grønn skogsvegetasjon ble det hele riktig så fint i det ellers grå været.

Rett ovenfor åmøtet mellom Vesle Letjenna og hovedelva, er det også et lite fossefall etterfulgt av flere stryk. Her ligger spor etter tømmerfløtinga, med skådammer både på sidene og rett under fossen. Det er flotte kulturminner etter den tradisjonsrike fløtningsvirksomheten i området. Det er berikende for naturopplevelsen å finne slike gamle spor etter tidligere tiders liv og virke, så en tur hit anbefales for de som interesserte i både natur og kulturhistorie.

 

Elvejuv ved Vesle Letjenna, Elverum.

 

Kilde: Fra Fallet i Letjenna, digitaltmuseum.no.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 06.11.2020. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.