Like ved Larvik sentrum ligger Veldre naturminne. Her finnes til dels svært store steinblokker inne mellom høye, slanke bøketrær. Når tåka siger inn over skogen er det lett å mane fram både tusser og troll.

 

Skapt av innlandsisen

Veldre naturminne ved Larvik ble opprettet i 1977, og er 337 dekar stort. Det ligger like vest for sentrum av byen, ovenfor bydelen Langestrand.

Ved opprettelsen var verneformålet beskrevet slik: “Formålet med fredningen er å bevare et særpreget geologisk og botanisk interessant parti av Vestfoldraet med tilhørende spesielle plante- og dyreliv”.

Med andre ord ville man bevare de kvartærgeologiske formasjonene, som preger verneområdet. Dette inkluderer rarygger med strandvoller, strandterrasser og blokkrik mark. I tillegg ville man opprettholde et rikt og variert plante- og dyreliv som er naturlig tilhørende for området.
 

Stor steinblokk i Veldre naturminne, Larvik.

 
Under siste istid, som tok slutt for 11 000 – 10 000 år siden, var Norge og resten av Skandinavia dekket av den store innlandsisen. Isbreen var flere kilometer tykk, og formet landet vårt slik vi kjenner det i dag.

I den lange perioden innlandsisen smeltet og trakk seg tilbake, var det flere kortere stopp i prosessen, og isen rykket midlertidig frem. Dette skapte den store endemorenen som strekker seg gjennom store deler av Sør-Norge. Den kalles Raet, i Vestfold har den naturlig nok fått navnet Vestfoldraet.

Veldre naturminne ligger på en markert del av Vestfoldraet, som kan spores fra Horten i nord, til Mølen i sør. Ved Veldre la isen igjen en kraftig rygg av grus og til dels store steinblokker, som nå er dekket av vakker bøkeskog.

 

Trolsk stemning i Veldre naturminne, Larvik.

 

Veldre naturminne

Veldre naturminne består av to adskilte områder. En større del ligger sør for boligområdene på Løkka og Veldre, mens en mindre del ligger nord for disse. Brunlanesveien passerer tett opptil det søndre området.

Her ved Veldre er Vestfoldraet delt i flere rarygger. En slik oppdeling er typisk for Raet i midtre og søndre Vestfold. Den søndre ryggen er kraftigst, og den mest markerte av de to ryggene i natrurminnet.

Terrenget har også flere strandvoller og terrasser. De oppstod når landområdene hevet seg etter at tyngden fra innlandsisen var borte, og havets bølger vasket mot land i det som ble flere nivåer.

Begge områdene i Veldre naturminne har en overflate som domineres av større steinblokker, noen til dels svært store. Den største er fire meter høy, og har en omkrets på 27 meter. Ned mot Langestrand ligger Høgsteinane, som et flott eksempel.

 

Stor steinblokk i Veldre naturminne, Larvik.

 
Steinblokkene består for det meste av larvikitt, en lokal bergart som tyder på at blokkene ikke er flyttet over store avstander. De vitner om kraftig utvasking av små og mellomstore steiner, og disse kjempeblokkene gjør Veldre naturminne unikt i nasjonal sammenheng.

Bøkeskogen i naturminnet er tett, og gir ganske mye skygge. Om våren sørger hvitveisen for å blomstre tidlig, før løvtaket stenger sola ute. Senere på året dukker flere skyggetålende arter opp, slik som tannrot, skogbingel, myske og lundrapp. Deler av naturminnet er dessuten rikt på bregner.

Bokfink og bøksanger er karakteristiske fuglearter i bøkeskogen. En rekke insekter har også sitt naturlige tilhold i skogen.

Den høystammede bøkeskogen med de store, mosekledte steinblokkene gir et mektig inntrykk. Dette er kanskje tydeligst før løvet spretter, når de grå stammene står nakne. Ta turen en dag tåka ligger mellom bøkestammene, da er det ikke vanskelig å se for seg tusser, troll og skrømt i den flotte skogen.

 

Tåkestemning i Veldre naturminne, Larvik.

 

Kilder:
Natur i Vestfold – veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark, Skagerrak Forlag / Fylkesmannen i Vestfold 2014.
Kongshaug, Zahlgaard, Fresjarå: Forvaltningsplan for Veldre naturminne, Fylkesmannen i Vestfold 1998.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 06.04.2023. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.