Ved Eidsbygda i Nome, like ved Telemarkskanalen, ligger flere velutviklede systemer av ravinedaler på marin leire. Ett av dem er fredet i et lite naturreservat som rommer flere rike vegetasjonstyper. Vi har besøkt Nedre Rønningkåsene.

 

Verdifullt ravinesystem

Nedre Rønningkåsene naturreservat ligger like vest for Vrangfoss sluser i Telemarkskanalen. Vi er få kilometer nord for Ulefoss, i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke. Det er et frodig jordbrukslandskap her, med en lang og innholdsrik kultur- og industrihistorie.

Langs Telemarkskanalen ligger flere nettverk av ravinedaler på marin leire. I Norge er denne landskapstypen kanskje best kjent fra Romerike og Follo, men den finnes flere steder i landet vårt. Som her i Nome.

Det fredete området vi skal besøke ligger ved gårdene Brekke og Rønningen i Eidsbygda, og strekker seg rundt 500 m østover fra gårdene. Eidsbygda gamle skole ligger like vest for reservatet, som er omgitt av åpne jorder.

 

Høst i Nedre Rønningkåsene naturreservat, Nome.

 
Vårt ravinesystem strekker seg gjennom hele området i to store ravinedaler i øst-vestlig retning, som igjen forgrener seg til et nettverk av flere smådaler. Topografien her er forholdsvis variert, og det utgjør et typisk ravinelandskap med lisider, bratte skrenter og ganske flate koller i mellom.

Verneformålet er formulert slik i verneforskriften: “Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av et stort, velutviklet og svært variert ravinesystem med skogtyper som grandominert barskog, grandominert rik boreonemoral blandingsskog, gråorheggeskog, småbregneskog, lågurtskog og høgstaude-storbregneskog og med gode forekomster av død ved.”

 

Skogsinteriør i Nedre Rønningkåsene NR, Nome.

 

Naturfaglige kvaliteter og observasjoner

Nedre Rønningkåsene har forholdsvis stor variasjon i naturtyper, med tanke på fuktighetsforhold og eksponering. Jordsmonnet er sandholdig, og dette bidrar til at tørkeutsattheten varierer fra kollene og ned mot ravinebunnene.

De ulike treslagenes sammensetningen er relativt naturlig, og det ser ut til at store deler av området har naturlig sjiktning. Hovedsjiktet er allikevel ganske ensaldret. Død ved fins spredt over hele lokaliteten, og enkelte steder ligger det forholdsvis mye i flere nedbrytningsstadier. Typisk er det større innslag av død ved i ravinebankene og i bunnen av systemet.

Nedre Rønningkåsene ligger i en boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen i området består av øyegneis, granitt og foliert granitt, og løsmassene er marine sedimenter.

Vegetasjonen i området domineres av en mosaikkpreget veksling mellom svak lågurtskog og storbregneskog. I tillegg finnes avgrensede, små arealer med høgstaudevegetasjon.

 

Skogsinteriør i Nedre Rønningkåsene NR, Nome.

 

Rødlistede arter

Gran dominerer store deler av reservatet, men det er store innslag av gråor, ask, osp, selje og bjørk. Det finnes også partier med spisslønn, hassel, eik og furu. En stor andel av skogen er forholdsvis gammel, og svakt til middels sjiktet med naturlig treslagsfordeling. Av den grandominerte skogen er hogstklasse 4-5 mest utbredt, men med høyere frekvens av eldre trær i enkelte partier.

Som nevnt er det rikelige forekomster med dødt virke gjennom hele området. Det gjelder spesielt gran, men alle treslag er representert i varierende grad. I store deler av området er det forholdsvis god kontinuitet, noe som gjenspeiles i artsinventaret knyttet til dødt virke.

Naturtypen “ravinedal på marin leire” er iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 rødlistet som sårbar. Denne naturtypen omfatter hele Nedre Rønningkåsene naturreservat. I verneområdet ble det påvist både base- og kontinuitetskrevende arter, herav 7 rødlistearter pr januar 2022.

Dette inkluderer eksempelvis ask, rosenjodskinn og sjokoladekjuke. De to siste er knyttet til grovt virke og kontinuitet i produktive lavlandsskoger. Potensialet for å finne flere krevende arter anses som høyt. Reservatet ble befart av Sigve Reiso fra Biofokus i august 2018.

 

Skogsinteriør i Nedre Rønningkåsene naturreservat, Nome.

 
Nedre Rønningkåsene har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av den sårbare naturtypen ravinedal på marin leire og flere sjeldne og truede arter av moser og sopp. Men det er også en flott naturopplevelse å vandre inn i ravinedalene her. Det finnes rester av en vei en en av hoveddalene, men ellers må du stort sett trå i skrånende terreng. Det kan være temmelig sleipt og glatt når leirjorda er mettet av vann, slik det var på min tur i slutten av oktober.

For lettest adkomst, parker ved Vrangfoss sluser. Gå sørover på veien et par hundre meter, og ta av til høyre over en åpen plass med hensatt redskap og lignende. Fortsett inn i ravinedalen her. Det er ingen sti, så du må navigere gjennom tett vegetasjon. Reservatgrensen ligger ca 350 m fra bilveien. God tur!

 

Skogkledd ravinedal i Nedre Rønningkåsene NR, Nome.

 

Kilder:
Naturbase faktaark – Nedre Rønningkåsene naturreservat, Miljødirektoratet (hentet 29.12.2022).
Brynjulvsrud, Nilsson, Blindheim: NiN Basiskartlegging av verneområder i Vestfold og Telemark fylke 2021, Biofokus 2022.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 30.12.2022. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.