Ved nordenden av Øyeren i Akershus finner vi Nord-Europas største innlandsdelta. Det er Glommas utløp i innsjøen som har skapt det unike våtmarksområdet med elveforgreninger, øyer og grunner. Området ble vernet som naturreservat i 1975.

 

Stor innsjø

Øyeren er en av Norges største innsjøer, den strekker seg 33 km fra Mørkfoss i sør til Lillestrøm i nord. Sjøen legger beslag på snaue 85 km², noe som gir den en niende-plass på lista over store innsjøer i landet vårt. Nesten hele den nordlige delen, der elvene Glomma, Leira og Nitelva møtes, er bare 1-3 m dyp. Her ligger Nord-Europas største innlandsdelta, et unikt våtmarksområde med stor betydning som rasteplass for mange fuglearter under vår- og høst-trekkene. Deltaet har også betydning som hekkeområde for en del arter.

 

Stille kveld ved Nitelva, Nordre Øyeren naturreservat.

 

Naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat ble opprettet i 1975, og dekker drøyt 62 km². Landskapet domineres naturlig nok av vann, over halvparten er vannareal. Men deltaslettene og de flate øyene i nord utgjør 27 km². Elvestrømmene har skapt et ganske komplekst system med forgreninger av elveløp, våtmark, meandersjøer, grunne laguner og andre landskapselementer. Strandskog og store enger dominerer landområdene, og noen kaller dette for Norges Amazonas. Om Nordre Øyeren er sammenlignbar med den søramerikanske jungelen skal være usagt fra min side, men det er i alle fall her i elvedeltaet vi finner det mest yrende fuglelivet i området.

 

Glomma spiser av landområdene ved Årnestangen, Nordre Øyeren naturreservat.

 
Det er registrert mer enn 250 fuglearter i naturreservatet, 100 av dem står på den nasjonale rødlisten over truede arter. Ande- og måkefugler som krikkand, stokkand og hettemåke dominerer i reservatet, men også vadefugler som heilo og dobbeltbekkasin kan påtreffes her. Det er også registrert 18 pattedyrarter, i tillegg til amfibier og krypdyr. Trolig finnes 25 fiskearter også innenfor reservatgrensene, bl.a. er Nordre Øyeren det eneste stedet hvor fiskearten asp gyter i Norge.

 

Maikveld på Rælingsøya, Nordre Øyeren.

 

Kveldsvandring

En kveld i midten av mai var jeg på jobboppdrag i Rælingen, og mens jeg ventet på nok skumring til belysningsfotografering, tok jeg turen til Årnestangen på vestsiden av det store elvedeltaet i Nordre Øyeren. Det går en fin turvei langs Nitelva og Glomma, som følger elvekantene helt ut til Rælingsøya. Det var en blikkstille maikveld med behagelig temperatur, og det skortet ikke på fotomuligheter i naturreservatet. Sola hadde gått ned, og det ble for mørkt for kvalitetsfoto av fuglelivet. Men jeg forsøkte etter beste evne å fange stemningene i landskapet etter hvert som lyset svant. Det ble en fin time i det flate naturområdet, midt i et av Norges tettest befolkede distrikter.

 

Kveldsstemning ved Nitelva, Nordre Øyeren.

 

Kilde: Miljødirektoratet/Naturbase, Wikipedia.

 

Se flere bilder fra denne turen