Norske verneområder

Et naturreservat opprettes oftest for å verne en spesiell plante- eller dyrelivsbestand, eller en spesiell natur- eller landskapsform. I Norge er dette den strengeste verneformen vi har, og gir mer omfattende vern enn både landskapsvernområder og nasjonalparker. Drøyt 17% av Norges fastlandsareal er vernet pr 2016. Vi har 37 nasjonalparker og 198 landskapsvernområder som dekker mesteparten av det vernede arealet, mens 2166 naturreservater og 465 andre typer vern dekker det resterende. Se miljostatus.no for mer informasjon.

 

Sammenvokste eiketrær i Skiftenes naturreservat.

 

Skiftenes naturreservat

I min tid som innbygger på Sørlandet hadde jeg som før nevnt et flott naturreservat rett utenfor stuedøra. Men mange flere fantes innenfor en relativt liten radius, både ved sjøen og inne i landet. Høsten 2004 besøkte jeg noen av disse, først Skiftenes naturreservat i Grimstad. Her er drøyt 700 mål edelløvskog vernet i lia vest for Holvannet. Reservatet rommer Norges største forekomst av storvokst eik, med dimensjoner opp mot 6-7 m³ og trehøyder jevnt over 26 m. Jeg fant også et eksempel på store, sammenvokste eiketrær. I tillegg finnes alm-lindeskog, og området ble vernet i 1973.

 

Grenseskilt ved Indre Ulvøya naturreservat.

 

Naturreservat ved Ulvøysund

Indre Ulvøya naturreservat ligger på øya med samme navn, innenfor Ulvøysund lengst sør i Aust-Agder. Det lille området på 23 mål tar vare på lyngfuruskog, edelløvskog og strandenger i et berglendet terreng ytterst på kysten. Det finnes flere sjeldne arter som hvit skogfrue her, og det er rikelig med eføy på skogbunnen. Reservatet fra 1996 ble imidlertid opprettet pga av forekomstene av barlind og kristtorn.

 

Fargerik vegetasjon i Indre Ulvøya naturreservat.

 

Verneområder i Grimstad

Ved Fevik i Grimstad finner vi Søm-Ruakerkilen naturreservat. Dette er en utvidelse av det tidligere Søm naturreservat, som vernet Sørlandet største og best utviklede bøkeskog. Men området her på Hasseltangen har flere kvaliteter, og området er nå også omfattet av Raet landskapsvernområde. Kvartærgeologi med den store ra-morenen fra siste istid er et viktig element, men også våtmarker, skjermede saltvannspoller og kulturlandskap er vikitige vernekriterier. I 2004 lå bare bøkeskogen innenfor naturreservatets grenser, så det var den som var målet for mitt besøk. Samme dag svingte jeg også innom Sæveli naturreservat nærmere Grimstad by, nok et edelløvskogsreservat med eik, svartor, alm-lindeskog og skrinn furuskog på toppen.

 

Mosegrodd trestamme i Sæveli naturreservat.

 

Se flere bilder fra verneområdene